Skip to main content

Ilona Kokko kehitti (oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu, tradenomi Ylempi amk) opinnäytetyössään yhteistoimijuuden eettistä ohjeistusta kokemusasiantuntijoille ja ammattilaisille. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Laurea-ammattikorkeakoulun VoimaProfi-kehittämishanke, joka tuottaa tutkimusta ja konkreettisia ratkaisuja sosiaaliseen syrjäytymiseen ja eriarvoistumisen haasteisiin.

Tarkoituksena oli kehittää eettisiä ohjeita yhteistoimijuudelle kokemusasiantuntijatoiminnassa. Ohjeiden visuaalinen muotoilu hyödynsi oikeusmuotoilun menetelmiä monimutkaisten eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi ja käyttäjien mielenkiinnon herättämiseksi. Keskeinen osa kehittämistehtävän viitekehystä oli Jaana Hallamaan (2017) teoretisointi kultaisen säännön muotoon perustuvasta tulkinnasta. Sen mukaan kultainen sääntö velvoittaa kunnioittamaan kumppania itsen veroisena toimijana. Analysoimalla seitsemää olemassa olevaa kokemusasiantuntijatoiminnan (eettistä) ohjeistusta tehtiin tärkeitä havaintoja. Ohjeissa korostui ammattilaisen huolenpito kokemusasiantuntijasta, mutta samalla havaittiin riski holhoamisesta ja kokemusasiantuntijan toimijuuden rajoittumisesta. Lisäksi ohjeistuksissa korostettiin kokemusasiantuntijan perusoikeuksia, mikä viittasi valtaepäsuhdan olemassaoloon kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen välillä.

Opinnäytetyössä laadittiin kymmenen eettistä periaatetta yhteistoimijuudelle kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten välillä. Nämä periaatteet pohjautuivat kummankin osapuolen toimijuuteen ja pyrkivät tasaamaan valtaepäsuhtaa. Ne asettavat samankaltaisia odotuksia kummallekin osapuolelle, jotta he voivat toimia vertaisina vuorovaikutuksessaan. Lisäksi tehtävässä hyödynnettiin sopimusmuotoilua, jossa eettiset periaatteet tehtiin sarjakuvien muotoon, jotta ne olisivat kaikille ymmärrettäviä. On huomioitava, että nämä periaatteet ovat suosituksia ja niitä tulee edelleen kehittää yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa. Ne voivat toimia pohjana keskustelulle yhteistoimijuuden eettisistä periaatteista kokemusasiantuntijatoiminnan piirissä.