Skip to main content

Muutoslaboratorio

Muutoslaboratorio on osallistavan kehittämisen menetelmä, joka suuntautuu oppimiseen ja toimintatavan kehittämiseen (Engeström 2007; Virkkunen & Newnham 2013). Muutoslaboratoriomenetelmä perustuu kehittävän työntutkimuksen metodologiaan (Engeström 1995), jota on aiemmin käytetty organisaatioiden, koululaitosten ja sairaaloiden kehittämisessä. Nykyisin sitä käytetään enenevässä määrin myös monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa, kuten asunnottomuus, asuinalueiden segregaatio ja ilmastonmuutos (Lotz-Sisitka, Mukute, Chikunda, Baloi & Pesanayi2017; Lund 2021; Sannino 2020; Vogel, Mukute, Coetzer & Gwata 2021).  

Muutoslaboratorion oppimistoiminta etenee vaiheittain perustuen ekspansiivisiin oppimistekoihin. Aluksi kartoitetaan muutoksen tarvetta ja sitoudutaan kehittämiseen. Tämän jälkeen eritellään toiminnan kehittämishaasteita ja mahdollisuuksia vertaillen nykyistä ja entistä toimintaa hahmotellen keskeistä ristiriitaa. Seuraavaksi kehitetään uutta toiminnan mallia, kokeillaan sitä ja otetaan se käyttöön. Lopuksi uusi malli vakiinnutetaan. Muutoslaboratorion rakenne tukee osallistujien oppimista ja toimijuuden kehittymistä ja tarjoaa välineet uusien ratkaisujen kehittämistä ja kokeilua varten. (Virkkunen ja Newnham 2013. 

Change Laboratory uses a collective process to resolve contradictions

Muutoslaboratoriossa® ratkaistaan ristiriitoja kollektiivisesti

Kulttuuri-historiallinen toiminnan teoria

VoimaProfi - Community Workshops

Monipaikkaisen digituen ristiriidat ja ekspansiivinen oppiminen yhteisöpajoissa

Community Workshops as a tool for collective learning